Regulamin SKI 2010

20.10.2010

Regulamin konkursu „Spontaniczny Konkurs Informatyczny” 2010

1. Definicje i organizatorzy

 • Organizatorem konkursu jest Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Urząd Miejski Wrocławia oraz Wrocławski Portal Informatyczny, zwany dalej WPI.

 • Konkurs przeprowadzony będzie zdalnie za pośrednictwem WPI pod adresem: http://informatyka.wroc.pl/ski2010 .

2.  Przebieg

 • Konkurs rozpoczyna się 27.10.2010 i kończy 07.11.2010.

 • Konkurs podzielony jest na pięć zdalnych, punktowanych rund, poprzedzonych rundą próbną:

  • Runda próbna: 25.10.2010 20:00:00 - 27.10.2010 21:00:00

  • Runda I: 27.10.2010 20:00:00 - 30.10.2010 21:00:00

  • Runda II: 28.10.2010 20:00:00 - 30.10.2010 21:00:00

  • Runda III: 30.10.2010 10:00:00 - 02.11.2010 21:00:00

  • Runda IV: 01.11.2010 20:00:00 - 05.11.2010 21:00:00

  • Runda V: 04.11.2010 20:00:00 - 07.11.2010 21:00:00

 • W każdej rundzie pojawi od 2 do 3 zadań o różnym stopniu trudności.

 • Intencją organizatorów jest to, żeby każda runda była trudniejsza od poprzedniej. Wyjątek stanowi Runda IV, której trudność będzie porównywalna z Rundą III.

 • Za rozwiązanie każdego z zadań można zdobyć od 0 do 100 punktów.

3. Uczestnictwo

 • Aby wziąć udział w zawodach należy być zarejestrowanym użytkownikiem portalu WPI. Wszystkie podawane w profilu informacje muszą być zgodne z prawdą.

 • Udział w konkursie z prawem do walki o nagrody mogą wziąć tylko uczniowie i uczennice polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każdy taki uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia pól Miasto i Szkoła w ustawieniach profilu.

 • Udział w konkursie z wyłączeniem walki o nagrody może wziąć dowolna osoba, która w takim wypadku jest zobowiązana pozostawić puste pole Szkoła w ustawieniach profilu.

 • Dokonanie rejestracji oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Rozwiązania i zgłaszanie

 • Samodzielne rozwiązania zadań zawodnicy przesyłają przez internet za pośrednictwem witryny internetowej zawodów.

 • Rozwiązaniem zadania jest jednoplikowy program (kod źródłowy) dla problemu z treści zadania. Program musi spełniać ograniczenia podane w treści zadania, a rozmiar jego kodu źródłowego nie może przekraczać 100 kB.

 • Dopuszczalne są jedynie programy zapisane w językach C oraz C++.

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania rozwiązań przez witrynę w sytuacji nadmiernego obciążenia lub awarii serwisu.

 • Wysyłanie programów zakłócających działanie systemu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.

 • W trakcie trwania rundy niedozwolone jest dzielenie się swoimi rozwiązaniami. 

 • Zawodnicy łamiący regulamin konkursu mogą zostać zdyskwalifikowani.

5. Ocenianie zadań

 • Jedynymi kryteriami oceny rozwiązania są jego poprawność, czas działania i ilość używanej pamięci na danych testowych.

 • Nadesłane rozwiązania każdego zadania są sprawdzane automatycznie pod nadzorem Jury zawodów:

  • Nadesłane programy są kompilowane przy użyciu kompilatorów gcc (dla języka C) lub g++ (dla języka C++) w wersji 4.5.1

  • Zgłoszenie uruchamiane jest na testach przykładowych i testach konkursowych:

   • w przypadku gdy wykonanie programu na danym teście nie zakończy się błędem oraz zmieści się w wyznaczonym limicie czasowym i pamięciowym, zostaje sprawdzona poprawność otrzymanej odpowiedzi;

   • w przypadku poprawnej odpowiedzi test jest zaliczany (odpowiedź wygenerowana przez program powinna w pełni odpowiadać składni podanej w opisie zadania, a wszelkie niezgodności mogą zostać potraktowane jako zła odpowiedź).

  • Do punktacji zawodnika wlicza się tylko ostatnie zgłoszenie wysłane przed terminem zakończenia rundy. Za każdy zaliczony test konkursowy zawodnik otrzymuje liczbę punktów przyporządkowanych temu testowi. Testy mogą być zgrupowane. W takim przypadku, żeby otrzymać punkty przyporządkowane danemu testowi program zawodnika musi dodatkowo zaliczyć wszystkie testy z grupy, do której należy ten test.

 • W treści każdego zadania podany jest limit czasowy, który obowiązuje przy sprawdzaniu nadesłanych rozwiązań na każdym teście z zestawu.

 • Rozwiązania wzorcowe są napisane w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki STL i względem nich będą dobierane limity czasowe.

 • Ewentualne spory dotyczące oceny rozwiązań rozstrzyga Jury zawodów.

6. Rankingi

 • W czasie zawodów będą prowadzone dwa rankingi: indywidualny oraz szkół.

 • O pozycji w rankingu indywidualnym decyduje suma punktów uzyskanych za rozwiązania zadań, a w wypadku jednakowej liczby punktów wygrywa zawodnik o wcześniejszym czasie ostatniego zgłoszenia.

 • W rankingu szkół szkoła za każde zadanie otrzymuje liczbę punktów równą sumie dwóch najlepszych wyników, jakie otrzymali uczniowie tej szkoły za to zadanie. Pozycje w rankingu szkół ustalane są w taki sam sposób jak w rankingu indywidualnym.

 • Rankingi po każdej z pierwszych czterech tur będą publikowane następnego dnia po zakończeniu danej rundy.

 • Końcowe rankingi zostaną opublikowane do dnia 10.11.2010.

7. Nagrody

 • Dla najlepszych osób w rankingu indywidualnym będą przewidziane nagrody.

 • Co najmniej 7 najlepszych szkół w rankingu szkół zostanie zaproszonych do wystawienia 3 osobowej drużyny, która będzie miała możliwość wystartowania (poza konkursem) w Central European Regional Contest ’10 (http://cepc10.ii.uni.wroc.pl/). Koszty zakwaterowania oraz podróży pokryją organizatorzy konkursu.

 • W przypadku możliwości przyjęcia przez organizatorów CERC’10 większej liczby drużyn organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaproszenia wedle uznania dowolnych innych szkół lub konkretnych uczestników (nie muszą się przy tym kierować rankingiem szkół).

 • Nagrodę indywidualną będzie mógł otrzymać uczestnik, który stawi się na uroczystości zakończenia zawodów CERC’10 w dniu 21 listopada 2010. O miejscu zakończenia tych zawodów, nagrodzeni zostaną powiadomieni oddzielnym komunikatem.

 • Szczegóły dotyczące nagród zostaną opublikowane na stronie konkursu.

8. Pozostałe ustalenia

 • Uczestnicy zawodów mogą zgłosić fakt zaistnienia niejasności lub wystąpienia błędu w sformułowaniu zadania. Jeśli Jury zawodów uzna, że uwaga jest zasadna, wówczas (i tylko wtedy) na witrynie zawodów znajdzie się stosowne wyjaśnienie. Ze względu na specyfikę zawodów, takie wyjaśnienie może pojawić się z opóźnieniem.

 • We wszystkich spornych kwestiach nie objętych tym regulaminem decyzje podejmuje Jury zawodów. Decyzje Jury są ostateczne.

 • Jury zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie trwania zawodów w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.

 

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com