Regulamin

11.04.2011

Regulamin konkursu SpringSpot 2011

1. Definicje i organizatorzy

 • Organizatorem konkursu jest Wrocławski Portal Informatyczny, zwany dalej WPI.
 • Konkurs przeprowadzony będą zdalnie za pośrednictwem WPI pod adresem: http://spot.informatyka.wroc.pl/ .

2.  Przebieg

 • Konkurs rozpoczyna się 08.04.2011 i kończy 17.04.2011
 • Konkurs podzielony jest na trzy zdalne, punktowane rundy, poprzedzone rundą próbną:
  • Runda próbna: 08.04.2011 06:00 - 10.04.2011 18:00
  • Runda I: 11.04.2011 06:00 - 13.04.2011 18:00
  • Runda II: 13.04.2011 06:00 - 15.04.2011 18:00
  • Runda III: 15.04.2011 06:00 - 17.04.2011 18:00
 • Wyniki każdej z rund konkursowych będą opublikowane następnego dnia po jej zakończeniu.
 • Za rozwiązanie każdego z zadań przed zakończeniem właściwej mu rundy można zdobyć  od 0 do 10 punktów.

3. Uczestnictwo

 • Aby wziąć udział w zawodach należy być zarejestrowanym użytkownikiem portalu WPI. Wszystkie podawane w profilu informacje muszą być zgodne z prawdą.
 • Udział w konkursie z prawem do walki o nagrody mogą wziąć tylko uczniowie i uczennice polskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każdy taki uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia pól Miasto i Szkoła w ustawieniach profilu.
 • Udział w konkursie z wyłączeniem walki o nagrody może wziąć dowolna osoba, która w takim wypadku jest zobowiązana pozostawić puste pole Szkoła w ustawieniach profilu.
 • Dokonanie rejestracji oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Nagrody

 • Laureaci pierwszych piętnastu miejsc otrzymają nagrody główne.
 • Pewna liczba pozostałych zawodników wylosowana przez jury otrzyma nagrody dodatkowe.

5. Rozwiązania i zgłaszanie

 • Samodzielne rozwiązania zadań zawodnicy przesyłają przez internet za pośrednictwem witryny internetowej zawodów.
 • Rozwiązaniem zadania jest jednoplikowy program (kod źródłowy) dla problemu z treści zadania. Program musi spełniać ograniczenia podane w treści zadania, a rozmiar jego kodu źródłowego nie może przekraczać 100 kB.
 • Dopuszczalne są jedynie programy zapisane w językach C oraz C++.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania rozwiązań przez witrynę w sytuacji nadmiernego obciążenia lub awarii serwisu.
 • Wysyłanie programów zakłócających działanie systemu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 • W trakcie trwania rundy niedozwolone jest dzielenie się swoimi rozwiązaniami. 
 • Zawodnicy łamiący regulamin konkursu mogą zostać zdyskwalifikowani.

6. Ocenianie zadań

 • Jedynymi kryteriami oceny rozwiązania są jego poprawność i czas działania na danych testowych.
 • Nadesłane rozwiązania każdego zadania są sprawdzane automatycznie pod nadzorem Jury zawodów:
  • Nadesłane programy są kompilowane przy użyciu kompilatorów gcc (dla języka C) lub g++ (dla języka C++) w wersji 4.4.1
  • Zgłoszenie uruchamiane jest na testach przykładowych i 10 testach konkursowych:
   • w przypadku gdy wykonanie programu na danym teście nie zakończy się błędem oraz zmieści się w wyznaczonym limicie czasowym i pamięciowym, zostaje sprawdzona poprawność otrzymanej odpowiedzi;
   • w przypadku poprawnej odpowiedzi test jest zaliczany (odpowiedź wygenerowana przez program powinna w pełni odpowiadać składni podanej w opisie zadania, a wszelkie niezgodności mogą zostać potraktowane jako zła odpowiedź).
  • Do punktacji zawodnika wlicza się tylko ostatnie zgłoszenie wysłane przed terminem zakończenia rundy, za każdy zaliczony test konkursowy zawodnik otrzymuje 1 punkt. 
 • W treści każdego zadania podany jest limit czasowy, który obowiązuje przy sprawdzaniu nadesłanych rozwiązań na najtrudniejszych testach z zestawu.
 • Limity czasowe dla różnych testów z danego zestawu mogą być różne.
 • Rozwiązania wzorcowe są napisane w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki STL i względem nich będą dobierane limity czasowe.
 • Ewentualne spory dotyczące oceny rozwiązań rozstrzyga Jury zawodów.
 • O pozycji na listach rankingowych decyduje suma punktów uzyskanych za rozwiązania zadań, a w wypadku jednakowej liczby punktów wygrywa zawodnik o wcześniejszym czasie ostatniego zgłoszenia.
 • Dozwolone jest wysyłanie rozwiązań po terminie zakończenia rundy. Takie zgłoszenia nie będą uwzględniane do punktacji zawodnika ani do czasu rozwiązania zadania.

7. Pozostałe ustalenia

 • We wszystkich spornych kwestiach nie objętych tym regulaminem decyzje podejmuje Jury zawodów. Decyzje Jury są ostateczne.

Organizatorzy:

Wrocławski Portal Informatyczny Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Wrocław

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com